අද දෙන්න යන්නේ පට්ටම පට්ටම සව්න්ඩ් මොඩ් එකක් එක අයෙ කියලා වැඩක් නෑ, සව්න්ඩ් ගැන නම් සද්දේ නම් තිනවා අයෙ කන් දෙක පැලෙන්න, ඒ වගේම මේක   මුළු 4න් එකටම වැඩ.. ටික වෙලාවක් යනකොට කන් දෙක දෙදරනවා.. ඒ තරමට පැහැදිලි සව්න්ඩ් , ක්ලිය බේස් ..ඕනිනම් මේක off කරන්නත් පුළුවන් .SCREENSHOTS

 මේක දාන්නනම් root  කරලා cwm හරි TWRP රිකවරි දාලා තියන්න ඕනි 
Download File
  1. Reboot Recovery
  2. CWM/TWRp
  3. Flash 
  4. Wipe Dalvik/Cache
  5. Reboot
0 comments:

Post a Comment

 
Top